Vejle Amt

Fra KoldingWiki

Ved resolution af 27. maj 1796 oprettedes det nye Vejle Amt, foreløbig bestående af købstæderne Vejle, Fredericia og Kolding samt det gamle Koldinghus Amt, nemlig Elbo, Brusk, Holmans, Jerlev, Tørrild, Nørvang, Andst og Slaugs Herred.

Ved resolution 14. juni 1799 overførtes de to sidstnævnte herreder til Ribe Amt, og Vejle Amt fik sit endelige omfang ved overførslen af Bjerre og Hatting Herred fra Stjernholm Amt.

Ved lov 16. februar 1866 blev de otte sogne i Tyrstrup Herred (Dalby, Hejls, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Taps, Vejstrup, Vonsild og Ødis) samt de ikke afståede dele af Frørup Sogn fra 1. apr. 1867 henlagt som Nr. Tyrstrup Herred under amtet, som derefter var uforandret til 1970.

Amterne generelt blev oprettet i henhold til kgl. ordre af 19. februar 1662. Amtsforvaltningen, der frem til 1842 var henlagt til én person, amtmanden, varetog en lang række regionale forvaltningsopgaver, og derudover udførte amtmanden i sin egenskab af kongens og centraladministrationens regionale repræsentant, mange tilsyns- og kontrolopgaver i relation til lokale myndigheder mv. Amtmanden var også pålagt en betydelig indberetningspligt, derimod havde han kun lidt at gøre med lignings- og skatteopkrævning samt statsligt godsforvaltning, idet disse opgaver blev varetaget af amtsforvalteren (amtsstuen).

I 1842 overgik en del amtskommunale opgaver til amtsrådet, som amtmanden var født formand for. Ved kommunalreformen i 1970 nedlægges amtet, og opgaverne videreføres af amtskommuner og statsamter.

Administrationsbygningen - amtsgården - for Vejle Amt lå i Vejle i bygningerne, hvor Region Syddanmark herefter fik administrativt og politisk hovedkontor - i det såkaldte regionshus.

De tre sidste amtsborgmestre var følgende: Aksel Buhl (1909-1994) 1970-1974, Erling Tidemann (1932-2015) 1974-1993 og Otto Herskind Jørgensen (født 1932) 1994-2006.

Ved Kommunalreformen i 2007 kom det meste af amtet under Region Syddanmark, men de nordlige dele: Brædstrup, Gedved, Hedensted, Horsens, Juelsminde, Nørre-Snede og Tørring-Uldum kommuner kom i Region Midtjylland.