Hviidsminde Skole

Fra KoldingWiki
Hviidsminde Skole, ca. 1920. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Sommerfuglevej 2c, 2010. Kolding Stadsarkiv, Fotograf Karin R. Vinkel

Hviidsminde Skole blev bygget i 1903 og fungerede som forskole for Bramdrup Skole indtil 1930, hvor den sydøstligste del af Bramdrup Sogn fra Bramdrup Skov i nord og til Strandvejen i syd blev indlemmet i Kolding købstad. I 1930 var elevtallet faldet til under 10, og i 1934 blev skolen nedlagt og eleverne blev sammen med deres lærer, fru Marie Lundby, overflyttet til forskolen i Blæsbjerggade.


Hviidsminde Skole var en to-klasset skole med undervisning hver anden dag. En lærerinde underviste eleverne i skrivning, læsning, regning, sang og gymnastik. Den ene halvdel af skolen var indrettet som skolestue, mens den resterende del var til bolig for lærerinden. Skolen blev bygget på Hviidsminde Mark, hvor landevejen fra Kolding mod Snoghøj og Fredericia krydsede Bramdrup Skovvej. Her lå et mindre landsbysamfund med egen smedje, savværk og købmand. Børnene fra dette område havde mere end 1/4 mil svarende til ca. 2 km at gå til skolen i Bramdrup


Sideløbende med, at Hviidsmindeskolen blev bygget, lod Harte-Bramdrup Sogneråd opføre en tilsvarende forskole i Bramdrup. Den samlede pris for begge skoler beløb sig til 14.000 kr. Hviidsminde Skole blev indviet den 8. januar 1904. Sognerådet havde inviteret sognets beboere til at deltage i festlighederne. Sognerådsmedlem og medlem af skolekommissionen Henrik Thorning bød velkommen til et halvt hundrede fremmødte og glædede sig over, at den skole, som beboerne i området havde kæmpet for i 20 år, nu endelig kunne tages i brug. Festtalen blev holdt af pastor Schørring, Påby. Der var fælles kaffebord i skolestuen.


Efter nedlæggelsen indrettede Kolding Kommune lejligheder i den gamle skole. Adressen dengang var Fynsvej 190. I forbindelse med at motorvejen E20 og E45 blev anlagt i slutningen af 1960erne blev Fynsvej rettet ud og forlænget nordpå. Det betød bl.a. at den gamle landevej gennem Hviidsminde blev afsnøret og lukket for gennemkørende trafik. Syd for OK-tanken på Sommerfuglevej (krydset mellem Fynsvej og Lyshøjalle) findes resterne af landsbyen bl.a. købmandsforretningen, som blev drevet frem til 1997, og overfor smedens hus og Hviidsminde Skole, Sommerfuglevej 2C, der nu er privat ejet.


Tanken om en ny Hviidsminde Skole er senere blevet luftet i forbindelse med skoleudbygningsplaner i Kolding. Senest og yderst entusiastisk i forbindelse med planerne om at lukke Sct. Nicolai Skole, hvor lærerpersonalet og i særdeleshed skolens ledelse forsøgte at puste liv i sagen igen.(Kolding Stadsarkiv)


Litteratur og kilder

  • Før og nu i Bramdrupdam bd. 2 og 3. Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Bramdrupdam og Kolding Stadsarkiv, 2009-10.
  • Anders Malling Aaboer og Birgitte Dedenroth-Schou: Folkeskolen i Kolding fra 1814 til i dag, 2004.
  • Kolding Kommunale Skolevæsens beretninger 1930-34.
  • Kolding Folkeblad 14.1.1904, Kolding Avis 9.1, 11.1, 12.1.1904.